Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
De groepenkast-snelshop
te Emmen

De groepenkast-snelshop, is gevestigd te (7825 AX) Emmen aan het adres James Cookstraat 47 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53593359. Alle correspondentie kan via bovenstaand (post)adres geschieden, per mail (administratie@groepenkast-snelshop.nl) en telefonisch (0591-313570).

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de groepenkast-snelshop en een opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2.  De eventuele voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

1.3.  Mochten één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. De groepenkast-snelshop en de opdrachtgever zullen in dat geval overleg voeren over het vervangen van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling voorop dienen te staan.

1.4.        Daar waar gesproken wordt over ‘opdrachtgever’ wordt bedoeld de partij die aan de groepenkast-snelshop een opdracht heeft verstrekt ongeacht of deze opdracht zakelijk of privé wordt verstrekt. Waar gesproken wordt over ‘consument’ wordt enkel bedoeld de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.5.        Wanneer onduidelijkheid bestaat over de uitleg van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van de betreffende bepaling.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1.  Alle offertes en aanbiedingen van de groepenkast-snelshop zijn vrijblijvend en geldig gedurende een periode van 14 dagen, tenzij in de offerte specifiek een andere termijn voor acceptatie is gesteld.

2.2.  De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en andere eventueel te maken kosten waaronder onder meer reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

2.3.   Alle afbeeldingen die op de website worden gebruikt zijn illustratief bedoeld. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de groepenkast-snelshop niet. Dit voorbehoud van een kennelijke vergissing of fout geldt eveneens voor de op de aangegeven verkoopprijzen.

2.4. De groepenkast-snelshop behoudt zich het recht voor om opdrachten en bestellingen te weigeren als daar voor de groepenkast-snelshop redenen voor zijn. De groepenkast-snelshop informeert opdrachtgever daar zo spoedig mogelijk over.

Artikel 3 Levering en risico 

3.1.  Levertijden zijn indicatief en geven de opdrachtgever niet het recht op ontbinding of schadevergoeding wanneer deze worden overschreden, behalve wanneer zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.2.  Levering vindt plaats af het bedrijf van de groepenkast-snelshop. Dit betekent dat de kosten voor levering van de goederen voor de opdrachtgever zijn. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat de groepenkast-snelshop de zaak ter beschikking stelt aan opdrachtgever. Levering vindt plaats binnen Nederland. Voor overige landen kunnen in overleg schriftelijk afwijkende afspraken worden gemaakt.

3.3.  Wanneer geen afwijkende afspraken zijn gemaakt wordt brievenbuspost verzonden door PostNL en pakketpost (waaronder pallets) door DPD, boek uw zending, of Oldenburger-fritom. Ten behoeve van de verzending zullen de NAW-gegevens van de opdrachtgever met deze organisaties worden gedeeld.

3.4. De kosten van levering worden gespecificeerd en bedragen standaard het op dat moment geldende tarief van verzending van een pakket door DPD. Wanneer gekozen wordt voor verzending onder Rembours of een andere verzendwijze (bijvoorbeeld per koerier, spoedlevering of op pallet), dan zijn de kosten mogelijk afwijkend en zullen hierover voorafgaand aan de levering specifieke afspraken worden gemaakt.

3.5.  Schade die is ontstaan als gevolg van het transport van de goederen moeten binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijke worden gemeld. Schades die later worden gemeld kunnen niet meer goed inhoudelijk op garantie/aansprakelijkheid worden beoordeeld. 

3.6.  Speciaal/op maat gemaakte producten en artikelen kunnen niet worden geannuleerd en/of geretourneerd. Dit geldt ook voor op maat gemaakte groepenkasten omdat de verschillende onderdelen niet meer origineel zijn verpakt wat hergebruik onmogelijk maakt. Wanneer hergebruik wel op een verantwoorde manier mogelijk is geldt dat een arbeidsloon ad € 65,-- exclusief BTW per uur voor de uitgevoerde werkzaamheden zal worden verrekend.

Artikel 4 Betaling

4.1.  Betalingen kunnen worden verricht via IDeal, vooraf per bankoverboeking op een door de groepenkast-snelshop aangewezen bankrekening of middels verzending onder Rembours.

4.2.  Betalingen dienen te zijn ontvangen voorafgaand aan de levering van de zaken, met uitzondering van de verzending onder Rembours.

4.3. Wanneer (bij afwijking en uitzondering) betaling achteraf is overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum op een door de groepenkast-snelshop aangewezen bankrekening. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever direct in verzuim.

4.4. Zodra sprake is van verzuim is de opdrachtgever over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van 1% per maand. 

4.5. Wanneer betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan de groepenkast-snelshop alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die in beginsel 15% van het verschuldigde bedrag bedragen met een minimum van € 75,--. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn, is de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

4.6. In een eventuele gerechtelijke procedure komen alle kosten van de groepenkast-snelshop die zij in verband met die procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever. 

4.7.  Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op de groepenkast-snelshop te verrekenen is uitgesloten. 

4.8.        Weigert opdrachtgever medewerking te verlenen aan de uitvoering van de opdracht door de groepenkast-snelshop, dan is opdrachtgever nog steeds verplicht de overeengekomen koopsom te voldoen.

4.9.        Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of reclamaties met betrekking tot de prestaties van de groepenkast-snelshop schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. De opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 

Artikel 5 Herroepingsrecht

5.1.  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

5.2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens specificaties van de opdrachtgever op maat zijn gemaakt. Er geldt eveneens geen herroepingsrecht meer wanneer de producten al verwerkt zijn.

5.3. Bij iedere order wordt een retourformulier, en een herroepingsrecht formulier meegestuurd welke door de consument kan worden gebruikt ter effectuering van het herroepingsrecht.

5.4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Wanneer de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht zal hij het product met alle toebehoren in de originele verpakking en in originele staat aan de groepenkast-snelshop terugsturen volgens de door de groepenkast-snelshop voorgeschreven duidelijke instructies.

5.5.  Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht om dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product dit kenbaar te maken aan de groepenkast-snelshop. Vervolgens dienen de goederen ook binnen 14 dagen na de melding aan de groepenkast-snelshop te worden geretourneerd. De kosten van het retourneren en het aantonen van het tijdig terugsturen komen voor rekening van de consument.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1.  Na levering blijft de groepenkast-snelshop eigenaar van alle door haar geleverde zaken totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met de groepenkast-snelshop gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 

6.2.  Nadat de groepenkast-snelshop haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. De opdrachtgever staat de groepenkast-snelshop toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. 

6.3. De opdrachtgever dient telkens al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de groepenkast-snelshop veilig te stellen.

Artikel 7 Reclamaties

7.1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken aan hem ter beschikking worden gesteld. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen vijf dagen na levering schriftelijk aan de groepenkast-snelshop te worden gemeld. Eventuele onzichtbare gebreken dienen terstond maar in elk geval binnen veertien dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan de groepenkast-snelshop kenbaar te worden gemaakt. De opdrachtgever dient de groepenkast-snelshop in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken. 

7.2. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen als hij niet binnen de in het vorige lid genoemde termijnen bij de groepenkast-snelshop heeft gereclameerd. 

7.3.  In geval van een terechte reclamatie heeft de groepenkast-snelshop de keus tussen het vervangen van de gebrekkige zaak/verhelpen van het gebrek en het naar evenredigheid restitueren van een deel van de prijs aan de opdrachtgever.

Artikel 8 Garantie

8.1.  De garantie die de groepenkast-snelshop verstrekt is beperkt tot de garantie van de leverancier van de groepenkast-snelshop. Op de door de groepenkast-snelshop geleverde componenten bestaat 3 jaar garantie, op de door de groepenkast-snelshop gebouwde groepenkasten bestaat 5 jaar garantie. Er kan alleen een beroep op garantie worden gedaan wanneer de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

8.2.  De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik. Alle garanties vervallen wanneer een groepenkast niet door een erkend monteur geplaatst en getest is.

8.3. De aansprakelijkheid van de groepenkast-snelshop blijft altijd beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1. Indien de groepenkast-snelshop aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade dan is die aansprakelijkheid van de groepenkast-snelshop beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.2. De aansprakelijkheid van de groepenkast-snelshop is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar uitkeert.

9.3. De groepenkast-snelshop is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. 

9.4. Opdrachtgever vrijwaart de groepenkast-snelshop voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door de groepenkast-snelshop geleverde producten en/of materialen en/of zaken waaraan de groepenkast-snelshop werkzaamheden heeft verricht.

Artikel 10 Privacy

10.1. De groepenkast-snelshop zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in één of meer bestanden.

10.2. De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn alle gegevens die u ten behoeve van uw bestelling invult op het bestelformulier. Deze gegevens worden verwerkt conform de bepalingen van het door de groepenkast-snelshop opgestelde privacy statement. Dit privacy statement maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

Artikel 11 Klachtenregeling

11.1. De groepenkast-snelshop beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenregeling en behandelt klachten conform deze procedure.

11.2.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de groepenkast-snelshop, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.

11.3. De opdrachtgever mag in ieder geval binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een reactie van de groepenkast-snelshop verwachten. Wanneer het niet lukt om binnen 14 dagen inhoudelijk op de klacht te reageren wordt in ieder geval een indicatie afgegeven wanneer de opdrachtgever de inhoudelijke reactie tegemoet kan zien.

11.4. Wanneer een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11.5. Een klacht schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

11.6. Wanneer een klacht gegrond is overweegt de groepenkast-snelshop zelf op de geleverde producten kosteloos worden vervangen of gerepareerd.

Artikel 12 Toepasselijk recht en Forumkeuze

12.1. Het Nederlands recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.

12.2.  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 

12.3.  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen. 

Typfouten voorbehouden*


Algemene voorwaarden PDF                    Privacy statement PDF

Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis*

Klik hier voor alle groepenkasten voor 15:00 uur besteld, morgen in huis!*

© 2018 - 2024 Groepenkast-snelshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel